Algemene voorwaarden

Status: 14.08.2017

1. Omvang, wijzigingen van de handelsvoorwaarden:
1.1. http://veiling.dehandvanmaradona.nl/, gezamenlijk aangeduid als 'Websites', zijn diensten van De Hand Van Maradona BV, Herestraat 113, 9711 LG Groningen, Nederland (vertegenwoordigd door de directeur Harm Jan Deuring) hierna te noemen 'DHVM' in samenwerking met Sportnex GmbH, Landwehrstraße 37 , 80336 München, Duitsland (vertegenwoordigd door de directeur Andreas Lipp), hierna te noemen 'Sportnex'. Meer informatie over Sportnex is te vinden op http://www.sportnex.de/
1.2. Deze Algemene Voorwaarden regelen de veilingen en de verkoop van goederen en diensten via http://veiling.dehandvanmaradona.nl/ die door DHVM worden aangeboden. De goederen en diensten hier worden verstrekt / gelicenseerd door de clubs en partners die verbonden zijn met DHVM, maar de enige contractant is DHVM, tenzij anders aangegeven. De Algemene Voorwaarden worden aangevuld met de meer specifieke details in het veilingaanbod of de objectbeschrijvingen. In het geval van tegenstrijdigheden gelden de meer specifieke bepalingen.
1.3 DHVM behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden voor de toekomst te wijzigen. In dit geval zal DHVM de gebruiker vooraf op de hoogte brengen van wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden per e-mail en aangeven dat de wijzigingen geacht geaccepteerd te worden indien er binnen 4 weken geen bezwaar tegen de wijzigingen is ontvangen en het gebruik van de websites nog steeds doorgaat. DHVM adviseert de gebruiker van dit juridische gevolg in de berichtgeving van wijziging.

2. Registratie, voorwaarden voor deelname, intrekking van het gebruikerscontract:
2.1 Alleen personen boven de 18 jaar zijn gerechtigd deel te nemen. Gebruikers onder de 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.
2.2 Om te kunnen deelnemen aan de online veilingen of in de winkelcategorieën te kunnen aankopen, moet de gebruiker zich aanvankelijk bij DHVM registreren. Registratie is gratis en vereist dat de gebruiker een account opent en akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. Voor de registratie moet de gebruiker de gevraagde gegevens volledig en correct indienen (bijv. voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres). De registratie is geldig voor alle aangesloten websites.
2.3 Een bevestigings-e-mail wordt direct na de registratie naar het e-mailadres van de gebruiker gestuurd, waarbij wordt aangetoond dat een gebruiksovereenkomst voor deelname aan de online diensten is aangemaakt en nu voor alle diensten van de websites geactiveerd is. Nadat u de bevestiging van de e-mail hebt ontvangen, klikt u op de activeringslink en wordt u een verificatiecode per tekst naar uw mobiele telefoon verzonden. Voer deze code in in het bijgeleverde vak op de website en vanaf dit punt op uw account is actief en kunt u bieden.
2.4 Gebruiksovereenkomst annuleringsrecht: de gebruiker kan de gebruiksovereenkomst binnen een periode van twee weken annuleren zonder redenen te geven. De periode begint bij ontvangst van de bevestigings-e-mail. Het annuleringsrecht vervalt vroegtijdig als DHVM de gebruiksovereenkomst voor het einde van de opzegtermijn is begonnen met de uitdrukkelijke toestemming van de consument als de gebruiker dit heeft aangevraagd.

3. Soorten veiling, deelname aan de veiling, aankoop of deelname aan andere diensten:
3.1 Soorten veiling:- 'Veiling': In een veiling stelt DHVM een offerte met een beschrijving in de 'veiling'-dienst voor de verkoop van een product of dienst. De aanbieding loopt voor een bepaalde tijd, waarbij de gebruiker biedingen kan indienen. DHVM stelt hiervoor een startprijs in en specificeert eventuele andere voorwaarden, b.v. verhoging van de bedragen / tarieven. Wanneer het aanbod eindigt, krijgt de koper met het hoogste bod de 'acceptatie'.- 'Reverse Auction': In het geval van de zogenaamde omgekeerde veiling biedt DHVM een product of dienst voor een prijs, die wordt verminderd met het opgegeven bedrag of percentage voor elke opgegeven tijdseenheid. De eerste persoon die een bod indient, krijgt de 'acceptatie' tegen de prijs die momenteel geldt.- 'Onmiddellijke aankoop': Het is soms mogelijk om het artikel of de dienst direct te kopen tegen een vaste prijs. Een 'Onmiddellijke Aankoop' knop met een vaste prijs is dan beschikbaar voor de gebruiker. Als de gebruiker op deze knop klikt en een bod doet tegen deze vaste prijs voordat de veiling beëindigt en voordat iemand anders een 'onmiddellijk aankopen'-bod heeft verzonden, krijgt hij de 'acceptatie' tegen de aangegeven prijs.
3.2. Deelname aan de veiling:De gebruiker heeft soms de mogelijkheid om de functie 'biedingsagent' te gebruiken. Hier kan hij zijn maximumaanbod voor een veiling indienen, dat wil zeggen dat de biedingsagent automatisch andere biedingen uitstelt die lager zijn dan het maximumbod. De gebruiker kan alleen aan de veiling deelnemen als hij ingelogd is voor de 'Veiling' service. De gebruiker is gebonden aan een ingediend bod tot het einde van de veiling. Een veiling vereist dat de DHVM/Sportnex-server voor de duur van de veiling beschikbaar is bij de routeruitvoer van het computercentrum. Als er uitzonderlijk een systeemfout optreedt bij DHVM en de server daarom niet beschikbaar is, kan DHVM het gebruik maken van de discretie om de veiling te verlengen door de downtime ten opzichte van de veilingperiode (dwz het resultaat is dat de gespecificeerde biedperiode wordt gehandhaafd) of om te annuleren de veiling. Deelnemers aan een getroffen veiling zullen onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van het falen en verdere vooruitgang.
3.3. Aankoop of deelname aan andere diensten- Andere diensten verwijzen naar de online diensten van DHVM die worden aangeboden in de context van de aangesloten websites. In het kader van deze aanbiedingen worden artikelen tegen vaste prijzen verkocht.- De bestelling van de betreffende artikelen creëert de koopovereenkomst tussen de gebruiker en Sportnex.

4. Opdrachtvorming, herroepingsrecht, DHVM annuleringsrecht:
4.1 Een koopovereenkomst voor de aangeboden producten of diensten wordt gevormd zodra een gebruiker de 'acceptatie van bod' ontvangt. De gebruiker wordt hiervan op de hoogte gesteld per e-mail of sms.
Kennisgeving van Annuleringsrechten
4.2 Annuleringsrecht:
U heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder redenen te annuleren.
De opzegtermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (die geen vervoerder is) de laatste goederen heeft ontvangen. Om uw recht op annulering uit te oefenen, dient u ons te informeren (De Hand Van Maradona BV, Tel .: +31 (0) 85-4019218 en klantenservice@dehandvanmaradona.nl) van uw beslissing om dit contract te annuleren door middel van een duidelijke verklaring in dat verband (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, of email).U mag het bijgevoegde formulier annuleringsformulier gebruiken om dit te doen, maar dit is niet verplicht. Om te voldoen aan de opzegtermijn is het voldoende dat u kennisgeving stuurt dat u het recht heeft om te annuleren voor het verstrijken van de opzegtermijn.
4.3 Gevolgen van annuleringAls u ervoor kiest om dit contract te annuleren, zullen wij onmiddellijk alle betalingen terugbetalen die u van u heeft ontvangen, inclusief verzendkosten (behalve extra kosten die zijn gemaakt als u een verzendmethode hebt geselecteerd die verschilt van de meest kosteneffectieve standaardlevering die door ons wordt aangeboden) bij uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop wij de opzegging van dit contract hebben ontvangen. De terugbetaling wordt gemaakt met dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij anders uitdrukkelijk met u is overeengekomen; U wordt in geen geval in rekening gebracht voor deze terugbetaling. Wij kunnen de restitutie terughouden tot de goederen teruggestuurd zijn naar ons, of tot u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft verzonden, naargelang het vroeger.
U dient de goederen onmiddellijk te sturen of terug te sturen, en in ieder geval binnen veertien dagen na de dag dat u ons heeft op de hoogte gesteld van uw opzegging van dit contract. De deadline is voldaan als u de goederen terugstuurt naar ons voordat de veertien dagen is verstreken. U draagt de kosten van het retourneren van de goederen. U bent aansprakelijk voor een verminderde waarde van de producten als een inspectie van de conditie, kenmerken en werking van de goederen aantoont dat de waardeverlies te wijten is aan onjuiste hantering van uzelf.
4.4 Uitsluiting van het recht tot opzegging
Het recht op annulering bestaat niet voor contracten
• voor de levering van goederen die niet vooraf zijn vervaardigd en voor wie de fabricage een individuele selectie of aanwijzing door de consument essentieel is of die duidelijk zijn aangepast aan de persoonlijke behoeften van de consument,
• voor de levering van goederen met beperkte houdbaarheid of waarvan de vervaldatum snel kan worden overschreden,
• voor de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn voor retourneren om redenen van gezondheid en veiligheid of hygiëne zodra de verzegeling na levering is verwijderd,
• voor de levering van goederen, indien deze door hun aard onafscheidelijk met andere goederen zijn gemengd na levering,
• voor de levering van alcoholhoudende dranken waarvan de prijs is afgesproken bij de sluiting van het contract maar die uiterlijk 30 dagen na afloop van het contract kunnen worden afgeleverd en waarvan de huidige waarde afhankelijk is van fluctuaties op de markt waarover het bedrijf geen invloed heeft,
• voor de levering van geluids- of video-opnamen of computersoftware in een verzegeld pakket als de verzegeling na de levering is verwijderd,
• voor de levering van kranten, tijdschriften of geïllustreerde tijdschriften, met uitzondering van abonnementscontracten.
4.5 Recht van intrekking voor DHVM: In geval dat betaling voor een geveild product of dienst niet binnen 20 dagen na ontvangst van de "acceptatie van het bod" wordt gedaan, is DHVM gerechtigd de intrekking van de overeenkomst te verklaren. Hetzelfde geldt voor het geval dat de klant een afboeking heeft geweigerd of gestorneerd.

5. Plichten van de gebruiker:
5.1 De gebruiker is verplicht om de gegevens altijd van zijn account bij te werken bij wijzigingen. De gebruiker wordt meegedeeld dat contractuele veranderingen (bijv. bevestigingse-mail, wijzigingen in de Algemene Voorwaarden, beëindiging) per e-mail kunnen worden verzonden. Als communicatie, goederen of eventuele restituties de gebruiker niet kunnen bereiken omdat de door u ingevoerde gegevens onjuist zijn, dan zijn eventuele vertragingen of schade die hieruit voortvloeit, ten koste van de gebruiker. Dit heeft geen invloed op een eventuele opzegtermijn door DHVM volgens artikel 11.
5.2 De gebruiker moet ervoor zorgen dat het account alleen door hem zelf wordt gebruikt en daarvoor zijn/haar wachtwoord geheim moet houden. De gebruiker is aansprakelijk voor DHVM voor eventuele misbruiken van zijn account waarvoor hij/zij verantwoordelijk is. Het account is niet overdraagbaar of erfelijk.
5.3 De gebruiker moet op zijn eigen kosten de nodige technische vereisten voor deelname (bijvoorbeeld internetverbinding, mobiele verbinding) regelen.
5.4 De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onthouden van acties die de functie van de website beïnvloeden (bijv. met software of andere scripts) of anderszins het verloop van de veiling zonder toestemming interfereren (bijv. Gebruik van zogenaamde sniper software, indiening van schijnbiedingen die niet serieus bedoeld zijn ('voor de grap'-biedingen)). De gebruiker zal zich ook onthouden van het wijzigen, overschrijven, kopiëren of distribueren van inhoud van de website. Dit geldt ook voor het kopiëren met behulp van de zoekmachine technologie 'Robot / Crawler'.
5.5 DHVM is gerechtigd om voor het eerste instantie een contractuele boete van 500,00 € op te leggen en 1.000,00 € voor elke daaropvolgende instantie aan een gebruiker die schijnbieding(en) heeft ingediend. Dit geldt niet voor serieuze biedingen waarbij de gebruiker verplicht is om het bod te betalen, in geval van afwijzing of vertraging van de dienstverlening, betalingstermijn of in geval dat de gebruiker van het contract onttrekt. Het berokken van verdere schade door het indienen van schijnbieding(en) is niet uitgesloten en schadevergoeding wordt gerekend met de contractuele boete.

6. DHVM contact, volgende beste bod:
6.1 Indien de gebruiker de acceptatie van een bod in een veiling heeft ontvangen of een item heeft gekocht, is het mogelijk dat DHVM contact met hem heeft om verdere details te verduidelijken (bijvoorbeeld datumopstelling). De gebruiker gaat akkoord met dit contact (inclusief per telefoon of per e-mail).
6.2 Ingeval de winnaar van de veiling zijn recht op annulering of teruggave uitoefent (artikel 4) of DHVM rechtmatig van het contract met de gebruiker onttrekt, is DHVM gerechtigd het aanbod aan te bieden voor de acceptatie aan de gebruiker met het volgende beste bod. In dit opzicht gaat de gebruiker akkoord met de tijdelijke opslag van zijn gegevens voor dit doel en contact op te nemen met dit doel. DHVM is vrij om te beslissen in plaats van het product of de dienst opnieuw te adverteren voor veiling of om het helemaal niet meer te bieden.

7. Gegevensbescherming:
7.1 Indien nodig voor de uitvoering van het contract, zal DHVM de door de gebruiker opgegeven gegevens doorgeven aan contractuele partners die betrokken zijn bij de uitvoering van het contract (bijv. aan de clubs die de producten of dienstverleners leveren die nodig zijn voor de levering van de artikelen of de levering van hetzelfde).
7.2 Verdere informatie vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring voor deze website.
7.3 Gebruikers kunnen via hun mobiele nummer worden gecontact via korte berichten informatie.

8. Server beschikbaarheid:
DHVM garandeert 97% beschikbaarheid van de website gemiddeld gedurende het jaar (24 uur, 365 dagen), gemeten op de routeruitvoer van het computercentrum, hoewel bij de beschikbaarheid geen onderhoudstijden in rekening worden gebracht. Onderhoudstijden zijn tijden die nodig zijn voor het onderhoud van het systeem en onderbrekingen voor offline back-ups binnen redelijke grenzen, alsmede onderbrekingen door overmacht, b.v. Noodmaatregelen om een ​​massale uitbraak van het virus of onvoorziene aanvallen door een derde te voorkomen (hacking).

9. Gebreken:
9.1. Als er een defect aanwezig is, dan zal DHVM naar goeddunken het defect corrigeren of een vervanging leveren bij de levering van nieuwe goederen. Indien het defect niet wordt opgelost, of als DHVM onvoldoende of niet in staat is een verbetering of latere aflevering te leveren, of indien dit niet binnen een redelijke termijn wordt bereikt of indien de aanvullende prestatie om andere redenen mislukt, dan heeft de klant het recht op restitutie van het aankoopbedrag.
9.2 DHVM biedt geen garantie voor de kwaliteit of duurzaamheid van een product, tenzij de kwaliteit of duurzaamheid expliciet wordt geïdentificeerd als "gegarandeerd".
9.3 De verjaringstermijn voor bedrijven bedraagt ​​over het algemeen een jaar; Voor consumenten is het twee jaar voor nieuwe goederen en een jaar voor gebruikte artikelen.

10. Aansprakelijkheid:
10.1 DHVM is alleen aansprakelijk voor kwaadwilligheid en grove nalatigheid en voor de schending van een essentiële contractuele verplichting (kardinale plicht). In geval van een schending van een kardinale dienst door middel van geringe nalatigheid, is de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die bij het contract ontstaat en schade die typisch is voor het contract. DHVM is niet aansprakelijk in geval van een schending van aanvullende taken door middel van geringe nalatigheid, waar dit geen kardinale taken betreft.
10.2 De aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in geval van kwaadaardige verberging van gebreken of als er een kwaliteitswaarborg is gesteld, aansprakelijkheid onder productaansprakelijkheidsrecht en voor schadevergoedingseisen als gevolg van letsel op leven, lichaam of gezondheid. Geen wijziging van het bewijslast voor het nadeel van de klant is daarmee verbonden.
10.3 Indien de aansprakelijkheid van DHVM uitgesloten is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, vertegenwoordigers en verzorgers van DHVM.

11. Termijn, opschorting, opzegging:
11.1 De gebruiksovereenkomst loopt voor onbepaalde tijd en kan door de wederpartij worden beëindigd met een opzegtermijn van 30 dagen.
11.2 Dit doet geen afbreuk aan het recht tot opzegging zonder kennisgeving. DHVM heeft het recht om de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen indien de gebruiker:- heeft onjuiste gegevens verstrekt of als de door hen opgegeven gegevens onjuist worden door gebrek aan update en een melding, wordt het product of de restitutie dus niet bereikt door de gebruiker;- heeft zijn wachtwoord doorgegeven- heeft geprobeerd schade aan andere gebruikers te veroorzaken;- heeft geprobeerd de diensten van DHVM te manipuleren;- heeft oneerlijk gehandeld- heeft niet tijdig betaald voor een product of dienst
11.3 Indien een gerechtvaardigde vermoeden bestaat van redenen om te worden beëindigd zonder voorafgaande kennisgeving, kan DHVM het account van de gebruiker opschorten totdat de verdenking is weggenomen. De gebruiker blijft gebonden aan aanbiedingen die al voor de duur van de opschorting zijn ingediend.
11.4 In geval van beëindiging is de gebruiker niet langer gerechtigd om biedingen in te dienen als de veilingen pas aflopen nadat de beëindiging van kracht is. De gebruiker blijft gebonden aan biedingen die al zijn ingediend tot het einde van de veiling. Na het verstrijken van de opzegtermijn is DHVM gerechtigd het account te verwijderen.

12. Toepasselijk recht, plaats van uitvoering, wettelijke woonplaats:
12.1. De Nederlandse wet is van toepassing op de uitsluiting van de wetgevingskenmerken en de VN-conventie op CISG.
12.2. De plaats van prestatie en exclusieve wettelijke woonplaats ten opzichte van bedrijven is Groningen.
12.3 Er zijn geen mondelingen overeenkomsten.
12.4 Indien de individuele contractuele voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, dan blijft de rest van het contract geldig. Hetzelfde geldt voor het geval dat er sprake is van een gat in het contract.